Chakravarty, Satya R. (1997). "On Shorrocks' reinvestigation of the Sen poverty index" Econometrica 65 25-May